Magánszolgáltatások EESZT csatlakozási kötelezettségének kérdése a jelenlegi szabályozás alapján

Klinikai szakpszichológiai és pszichoterápiás klinikai szakpszichológiai, illetve egyéb nem orvosi és fogorvosi felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel végzett szolgáltatás esetén

Szolgáltatói besorolás kérdése

Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet a következőképpen rendelkezik a kettes számú mellékletében a működési engedélyek szolgáltatás típus szerinti besorolásáról:
A szakmai jegyzék szerint kiadott működési engedélyekben az 1. pont alatti szakmai kódok mellett a tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti szolgáltatási típust a következők szerint kell feltüntetni:
a) l-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi feladatra irányul,
b) 2-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély fogorvosi feladatra irányul,
c) 3-as kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély gyógyszerészi feladatra irányul,
d) 4-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul,
e) 5-ös kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély középfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul,
f) 6-os kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély alapfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul,
g) 7-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély az adott egészségügyi szakmára a külön jogszabályban előírt bármely egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul,
h) 8-as kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély az adott egészségügyi szakmára a külön jogszabályban előírt nem egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel ellátható feladatra irányul.
Látható, hogy a hivatkozott besorolás alapján a klinikai szakpszichológia és klinikai szakpszichológiai pszichoterápia a 4-s szolgáltatói típuskódba tartozik.

Az EESZT rendszerhez való csatlakozás szolgáltatói köre, csatlakozási rendje

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 35/B. § (1) Az EESZT-hez engedélyezett informatikai
rendszere útján csatlakozásra köteles a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egészségügyi szolgáltató, aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett, b) a gyógyszertár, c) az állami mentőszolgálat, d) a miniszter által rendeletben meghatározott államigazgatási szerv és egyéb szervezet. (2) Az egészségügyi ellátóhálózatba tartozó, az (1) bekezdés alá nem tartozó adatkezelők az EESZT-hez a miniszter rendeletében meghatározott feltételekkel csatlakozhatnak.
Az Eüak. által meghivatkozott az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (továbbiakban EESZTr.), mely meghatározza a csatlakozás feltételeit és rendjét a következő szolgáltatóknak: 2. § (1a) Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés d) pontja szerinti csatlakozásra köteles egyéb szervezet az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá nem tartozó, orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató. Tehát a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletben meghatározott 1-s (orvosi) vagy 2-s (fogorvosi) szolgáltatói kód alá tartozó magánszolgáltatások tartoznak ebbe a körbe.
Az EESZTr. 2. §-a (1a) bekezdése alapján a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2020. január 1-ig (ESZTr.22.§.f)bek.) köteles teljesíteni az az egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult és aki finanszírozási jelentés benyújtására vagy elektronikus adatszolgáltatásra nem kötelezett, ám orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkezik.
Tehát, akik finanszírozási jelentés teljesítésére voltak kötelezve, azoknak már 2020. január 1. előtt csatlakoznia kellett, akik viszont nem az egészségügyi hatóságtól kapták a működési engedélyt, vagy finanszírozási jelentés nem kellett küldeniük, ám orvosok, fogorvosok, azoknak legkésőbb 2020. január 1-ig csatlakozniuk kellett és az adatszolgáltatást június eggyel meg kellett kezdeni.
A jogalkotó már 2020. október 31. előtt is meghatározta, hogy a csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltatók mely adatokat kötelesek küldeni, s ezt kiegészítette ki az újabb rendelet módosítással.Természetesen a dokumentáció pontos tartalmát egyrészt az Egészségügyi törvény, továbbá az adott szakterület szakmai előírásai határozzák meg a különböző dokumentáció típusoknak megfelelően.
Azon klinikai szakpszichológiai, ill. egyéb nem orvosi és fogorvosi felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szolgáltatók, akik a szolgáltatásukat nem közfinanszírozás keretében nyújtják, nincsenek csatlakozásra kötelezve, tekintve, hogy nem finanszírozza a köz az általuk nyújtott ellátást, s tevékenységük alapja nem az orvosi, s nem is a fogorvosi szakképzettség.

Önkéntes csatlakozás az EESZT-hez

Az Eüak. 35/B. § (2) bek. alapján bármely, az egészségügyi ellátóhálózatba tartozó magánszolgáltató, amely nem esik a jogszabályban meghatározott csatlakozási kötelezettség alá csatlakozhat az EESZT- hez, amennyiben vállalja az https://e-egeszsegugy.gov.hu/ információs portál eKapu menüsora alatt megtalálható csatlakozási feltételek teljesítését.

Összegzés

Mindezek alapján megállapítható, hogy a jogalkotó nem bővítette az adatszolgáltatásra kötelezettek körét a 4. számú szakmakóddal rendelkező egészségügyi szolgáltatók irányába, ebből következően nem rendelte el a klinikai szakpszichológiai és pszichoterápiás klinikai szakpszichológiai magánrendelések EESZT csatlakozási kötelezettségét. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 2020.10.31-i hatályba lépéssel csak bővítette a pszichoterápia és klinikai szakpszichológiai ellátással adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adatok körét, de kizárólag az eddigi adatszolgáltatók számára.
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet mellékletében a továbbiakban felsorolt működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák esetében elmondható, hogy az EESZT-hez történő csatlakozás tehát csak a orvosi és fogorvosi tevékenységhez kötött jelen pillanatban, tehát sem mentőtisztekre, gyógytornászokra, védőnőkre, stb. nem vonatkozik.

Felhasznált források:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/adatszolgaltatasi-kotelezettseg
https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/csatlakozas-gyik

Urbán Éva

Hozzászólás írása