A biztonságos munkavégzésről

Régebbi bejegyzések között összefoglalásra került a munkáltatói utasítás jogszerű megtagadásának kérdése. Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben mi változik, változik-e bármi. A továbbiakban a védőfelszerelés kapcsán válaszolom meg a kérdést.

A munkavállaló csak a Munka Törvénykönyvében foglalt okok fennállása esetén tagadhatja meg, illetve köteles megtagadni a munkáltató utasítását. A Törvénykönyv három olyan esetkört tárgyal, amikor a munkavállalót nem terheli a felelősség a munkáltatói utasítás jogszerű megtagadása esetén:

  1. Az utasítás végrehajtását a munkavállaló köteles megtagadni, ha annak teljesítése más személy életét, testi épségét vagy egészségét, illetőleg a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné [Mt. 54.§ (1) bek.]. Az említett bejegyzés a következő példát említi: a mentő egység vezetője köteles megtagadni azt az utasítást, hogy csapatával olyan fertőző beteget szállítsanak át egyik intézményből a másikban, ahol nem biztosított a fertőzés elleni védőruházat. Ebben az esetben a munkavállaló nem mérlegelhet, köteles megtagadni az utasítás teljesítését.
  2. A Munka Törvénykönyve két esetben ad lehetőséget a munkavállalónak arra, hogy az utasítás teljesítését megtagadja;
    • ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik,
    • a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné [Mt. 54.§ (2) bek.]. Az alacsonyabb szintű védelem oka az, hogy egyes munkakörök betöltői – például a röntgenasszisztens, a kivonuló mentődolgozó – eleve vállalják a munkával járó kockázatot, ebből következően e körben az utasítás megtagadása nem jogszerű, mert ellehetetlenítené a munkavégzést. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a munkáltató alapvető kötelezettsége, a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása – így a munkaeszközökről, alapanyagokról, megfelelő munkavégzési helyről való gondoskodás – alól mentesülne. Ezzel összefüggésben a Munka Törvénykönyve – általános jelleggel – kimondja, hogy a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére – és 2018. január 1-jétől már kifejezetten is – egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. Illetve veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya.
  3. munkáltató utasításától való eltérést lehetőségét szabályozza; a munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell [Mt. 54.§ (4) bek.].

A Munka Törvénykönyvének 4. fejezete “A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában” címmel taglalja a munkavállalóra és munkáltatóra vonatkozó szabályokat.

Kimondja, hogy a munkavállalónak kötelessége megkövetelni a munkáltatójától:

  1. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
  2. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
  3. a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.

Kimondja azt is, hogy a munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. E védelem megilleti a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységet. [Mt. 61.§ -63. §].

Arra vonatkozóan, hogy mi az előírt felszerelés a biztonságos munkavégzéshez, a munkáltatónak kockázatbecslést kell végeznie. Ez a jelenlegi COVID-19 koronavírus-járvány  kapcsán azt jelenti, hogy olyan védőfelszerelést kell a munkavállaló rendelkezésére bocsátania, ami alkalmas a 140nm (0,14µm) nagyságú részecskék kiszűrésére és a velük való kontamináció ellen is véd.

Gresz Ágnes (mentőtiszt, Semmelweis Egyetem)

Hozzászólás írása